Villámvédelmi felülvizsgálat

A villámvédelem szabványossági felülvizsgálatának szükségességét és gyakoriságát az 54/2014. (XII.5.) BM számú rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg.

279. § A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
a) a létesítést követően az átadás előtt,
b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

280. § (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként,
c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.


281. § (1) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
b) a létesítést követően az átadás előtt,
c) a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és
d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.


(2) A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni
A felülvizsgálat elvégzését a felülvizsgálatról készített jegyzőkönyv és az ennek alapján elkészített minősítő irat tanúsítja.
A villámvédelmi minősítő irat tartalmazza
a) az ellenőrzés időpontjának kezdetét és végét,
b) a vizsgált építmény pontos, azonosításra alkalmas megnevezését, a vizsgálat tárgya pontos, egyértelmű határainak megvonásával,
c) a felülvizsgálat alapját képező szabványokat - évszám feltüntetésével - vagy előírásokat, az eltérési engedélyeket a keltezés és az iktatási szám feltüntetésével,
d) a építmény villámvédelmi kiviteli vagy átadási dokumentációjának azonosítóit és az LPS x, illetve LPMS x villámvédelmi szintet
e) a vizsgálatkor elfogadott különféle bizonylatok, érintésvédelmi mérések, tűzvédelmi besorolás felsorolását,
f) a vizsgált berendezések „megfelelő", „nem megfelelő", „hibaelhárítás után megfelelő", vagy „tervezői közreműködést igényel" minősítéseit, valamint valamennyi talált és azonnal ki nem javított hiba, hiányosság felsorolását - azok helyének azonosításra alkalmas meghatározásával - és kijavításának dátumszerű határnapját,
g) összefoglaló minősítő véleményt arról, hogy a villámvédelmi berendezés a rendeltetésszerű használatra biztonsági szempontból megfelel-e,
h) az ellenőrzést vezető személy(ek) nevét, aláírását, szakképzettségét igazoló vizsgabizonyítvány számát, cégszerű aláírást
i) a vizsgálatot végző gazdálkodó szervezet, nevét és telephelyét,
j) a vizsgált berendezés azonosításra alkalmas vázlatát.


A VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT-ban:
Táblázatban összehasonlítjuk a felszerelt- és a villámvédelmi csoportosítás alapján szükséges villámhárítót. Minősítjük a felfogó, levezető, földelés, méretfokozat, levezető mechanikai megfelelőségét, a megjegyzés pontban - szabványossági hiányosság feltárásakor - sorszámot helyezünk el, melyre hivatkozva a minősítő írat ide vonatkozó szám szerinti fejezetében kifejtjük a hiányosságot, javaslatot adunk annak szabványos kivitelezésére.


A minősítő irat mérési jegyzőkönyv fejezetében rögzítjük a villámvédelmi földeléseken mért értékeket, minősítjük azokat.

A helyszíni felülvizsgálat kiterjed a felfogó, levezető, földelés kialakítására, a legkedvezőtlenebb becsapási pontot figyelembe véve, a megengedett áram utak vektoriális eredőjének, vízszintes vetületének számítására, a felfogó elrendezési fokozatát figyelembe véve az épület villámvédelmi lefedettségére.

A villámvédelmi felülvizsgálat kiterjed a belső villámvédelemre, a túlfeszültség levezetők meglétére, az esetleges másodlagos kisülési veszéllyel járó megközelítésekre.

A MINŐSÍTÉS fejezetben összefoglalót adunk a megrendelő részére a villámhárító állapotáról, a feltárt hiányosságokról, javaslatot adunk a szabványos szerelésre, meghatározzuk a következő felülvizsgálat időpontját.
Keresés az oldalon
start typing and press enter to search